Privacy Policy/ Fortrolighedspolitik

PRIVACY POLICY

Purchasing of Merchandise

Payment: If you purchase any merchandise through the ZenPoly Service, you will be required to provide ZenPoly information regarding your credit card or other payment instrument. You represent and warrant to ZenPoly that such information is true and that you are authorized to use the payment instrument. You will be responsible for all taxes associated with your purchase of merchandise through the Service.

Loss and Cancellation: Title and risk of loss for all merchandise ordered by you will pass to you on our delivery to the shipping carrier. We reserve the right to cancel any order for any merchandise for any reason.

ZenPoly's Proprietary Rights

Service Content, Software and Trademarks: You are only authorized to use the ZenPoly Service for the purpose of engaging in business transactions with ZenPoly . You may not use any automated technology to scrape, mine or gather any information from the ZenPoly Service or otherwise access the pages of the ZenPoly Service for any unauthorized purpose. If you are blocked by ZenPoly from accessing the  ZenPoly Service (including by blocking your IP address), you agree not to implement any measures to circumvent such blocking (e.g., by masking your IP address or using a proxy IP address). The technology and software underlying the ZenPoly Service or distributed in connection therewith are the property of ZenPoly, our affiliates and our partners (the “Software”). You agree not to copy, modify, create a derivative work of, reverse engineer, reverse assemble or otherwise attempt to discover any source code, sell, assign, sublicense, or otherwise transfer any right in the Software.

The ZenPoly Service may contain images, artwork, fonts and other content or features (“Service Content”) that are protected by intellectual property rights and laws. Except as expressly authorized by ZenPoly, you agree not to modify, copy, frame, rent, lease, loan, sell, distribute or create derivative works based on the ZenPoly Service or the Service Content, in whole or in part. Any use of the ZenPoly Service or the Service Content other than as specifically authorized herein is strictly prohibited. Any rights not expressly granted herein are reserved by ZenPoly.

The ZenPoly name and logos are trademarks and service marks of ZenPoly (collectively the “ZenPoly Trademarks”). Other company, product and service names and logos used and displayed via the ZenPoly ZenPoly Service may be trademarks or service marks of their respective owners who may or may not endorse or be affiliated with or connected to ZenPoly. Nothing in these Terms of Service or the ZenPoly Service should be construed as granting any license or right to use any of ZenPoly Trademarks displayed on the ZenPoly Service, without our prior written permission in each instance. All goodwill generated from the use of  ZenPoly Trademarks will inure to ZenPoly exclusive benefit.

Third Party Material: Under no circumstances will ZenPoly be liable in any way for any content or materials of any third parties (including users), including, but not limited to, for any errors or omissions in any content, or for any loss or damage of any kind incurred as a result of the use of any such content or materials. To the maximum extent permitted under applicable law, the third party providers of such content and materials are express and intended third party beneficiaries of these Terms of Services with respect to their content and materials.

ZenPoly may preserve content and may also disclose content if required to do so by law or in the good faith belief that such preservation or disclosure is reasonably necessary to: (a) comply with legal process, applicable laws or government requests; (b) enforce these Terms of Service; (c) respond to claims that any content violates the rights of third parties; or (d) protect the rights, property, or personal safety of ZenPoly, its users or the public.

 =============================================================================

FORTROLIGHEDSPOLITIK

Indkøb af Merchandise

Betaling: Hvis du køber varer via ZenPoly Service, skal du oplyse ZenPoly om dit kreditkort eller andet betalingsinstrument. Du repræsenterer og garanterer for ZenPoly at sådanne oplysninger er sande, og at du er autoriseret til at bruge betalingsinstrumentet. Du er ansvarlig for alle skatter i forbindelse med dit køb af varer gennem Tjenesten.

Tab og annullering: Titel og risiko for tab for alle varer bestilt af dig, vil videresende til dig på vores levering til fragtfirmaet. Vi forbeholder os ret til at annullere enhver ordre for enhver vare af en eller anden grund.

ZenPoly's ejendomsrettigheder

Serviceindhold, software og varemærker: Du har kun tilladelse til at bruge ZenPoly-tjenesten med det formål at indgå forretningstransaktioner med ZenPoly. Du må ikke bruge nogen automatiseret teknologi til at skrabe, minde eller indsamle oplysninger fra ZenPoly-tjenesten eller på anden måde få adgang til siderne i ZenPoly-tjenesten til uautoriseret brug. Hvis du er blokeret af ZenPoly fra at få adgang til ZenPoly-tjenesten (herunder ved at blokere din IP-adresse), accepterer du ikke at gennemføre foranstaltninger til at omgå sådan blokering (f.eks. Ved at maskere din IP-adresse eller ved hjælp af en proxy-IP-adresse). Den teknologi og software, der ligger til grund for ZenPoly Service eller distribueret i forbindelse dermed, tilhører ZenPoly, vores partnere og vores partnere ("Software"). Du accepterer ikke at kopiere, ændre, oprette et afledt arbejde af, reverse engineering, omvendt samle eller på anden måde forsøge at opdage nogen kildekode, sælge, tildele, underlicense eller på anden måde overføre nogen ret i softwaren.

ZenPoly-tjenesten kan indeholde billeder, illustrationer, skrifttyper og andet indhold eller funktioner ("Service Content"), der er beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder og love. Medmindre det udtrykkeligt er godkendt af ZenPoly, accepterer du ikke at ændre, kopiere, ramme, udleje, lease, låne, sælge, distribuere eller oprette afledte værker baseret på ZenPoly Service eller Serviceindholdet helt eller delvist. Enhver brug af ZenPoly-tjenesten eller Serviceindholdet bortset fra som specifikt godkendt heri er strengt forbudt. Eventuelle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet her, er forbeholdt ZenPoly.

ZenPoly navn og logoer er varemærker og servicemærker af ZenPoly (kollektivt "ZenPoly Varemærker"). Andre firma-, produkt- og servicenavne og logoer, der bruges og vises via ZenPoly ZenPoly-tjenesten, kan være varemærker eller servicemærker tilhørende deres respektive ejere, som måske eller ikke kan tilslutte sig eller være tilknyttet eller forbundet med ZenPoly. Intet i disse Servicevilkår eller ZenPoly-tjenesten skal fortolkes som at give tilladelse til eller ret til at bruge nogen af ​​ZenPoly-varemærkerne, der vises på ZenPoly-tjenesten uden vores forudgående skriftlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde. All goodwill genereret af brugen af ​​ZenPoly Varemærker vil inddrage ZenPoly eksklusiv fordel.

Tredjepartsmateriale: Under ingen omstændigheder vil ZenPoly på nogen måde være ansvarlig for indhold eller materiale fra tredjeparter (herunder brugere), herunder, men ikke begrænset til, eventuelle fejl eller forsømmelser i noget indhold eller for tab eller skade af enhver art afholdt som følge af brugen af ​​sådant indhold eller materiale. I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, er tredjepartsleverandører af sådant indhold og materiale udtrykkelige og påtænkte tredjepartsmodtagere af disse Servicevilkår med hensyn til deres indhold og materialer.

ZenPoly kan bevare indhold og kan også oplyse indhold, hvis det kræves ved lov eller i god tro, at sådan bevaring eller offentliggørelse er rimeligt nødvendigt for: (a) at overholde juridiske processer, gældende love eller regeringsanmodninger (b) håndhæve disse Servicevilkår c) svare på krav om, at ethvert indhold krænker tredjemands rettigheder eller (d) beskytte ZenPolys rettigheder, ejendom eller personlige sikkerhed, dets brugere eller offentligheden.